شماره تلفن همکاران مرکز فردوس

کد جدید استان خراسان جنوبی 056
 

ردیف
اداره/قسمت
جزئیات
شماره تلفن
مکان
1
حوزه ریاست
ریاست
32721800
فاز2 طبقه اول
دفتر ریاست دبیرخانه روابط عمومی
حراست
32731586
2
اداره اداری و مالی
مدیریت اداری و مالی

32721805

32727996
فاز 2 طبقه اول
حسابداری
کارپردازی
اداری و عمرانی
32721804
4
اداره آموزش
مدیر آموزش
32731587
فاز 2 طبقه همکف
مدیریت کلاس ها وبرنامه ریزی آموزشی - تربیت بدنی
32721803
کارشناسان آموزش
32721801
امور دانش آموختگان - تحصیلات تکمیلی
32721802
کتابخانه
32731805
امور دانشجویی
32721804
فاز 2 طبقه اول
امور فرهنگی و فوق برنامه
32731586
فناوری اطلاعات
32721801
5
هیئت علمی
آقای دکترمهدی اخگری
گروه جغرافیا
32727995
فاز 2 طبقه همکف
آقای بهزاد ترمه باف
گروه کامپیوتر
آقای دکتر رشیدی
گروه مدیریت
6
هیئت علمی
آقای مشکی حسن آباد
گروه علوم تربیتی
32727997
فاز 2 طبقه همکف
آقای جواد خزاعی
گروه اقتصاد
آقای دکتراصفهانی
گروه کشاورزی
8
هیئت علمی
خانم حمیدی بیناباج
گروه مدیریت
32727998
فاز 2 طبقه همکف
خانم حجتی
گروه تربیت بدنی
خانم مالدار سر پل
گروه حسابداری
9
فاکس
فاکس ریاست
32727999
فاز 2 طبقه اول
فاکس اداری مالی
32721805
فاز 2 طبقه اول
فاکس امور فرهنگی
32731586
فاز 2 طبقه اول
فاکس آموزش
32731587
فاز 2 طبقه همکف
10
نگهبانی
نگهبانی
32729392
ورودی دانشگاه
11
سرایدار
09158342780
سرایدای دانشگاه