کارکنان بخش اداری و مالی دانشگاه پیام نور مرکز فردوس


 
1
عباس مجد میرزایی
مدیر اداری و مالی
32721805
2
محمدرضا رئیسی 
کارشناس امور اداری - رابط عمران
32721804
3
مجید هایری
کارپرداز
32721805
4
علی خیر اندیش
حسابدار- امین اموال
32727996