لیست اعضای محترم هیئت علمی گروه علوم انسانی
 گروه علوم انسانی
ردیف
نام ونام خانوادگی
گروه مربوطه
شماره تلفن
1
جناب آقای مهدی اخگری
جغرافیا
32727995
2
سرکار خانم دکتر خدیجه اعراب شیبانی
روانشناسی
-
3
سرکار خانم صدیقه سادات حجتی
تربیت بدنی
32727996
4
سرکار خانم مژگان حمیدی بیناباج
مدیریت
32727996
5
جناب آقای جواد خزاعی
علوم اقتصادی
-
6
جناب آقای دکتر مهدی رشیدی
مدیریت
32721800
7
سرکار خانم فردوس صابر ماهانی
حقوق
32727996
8
جناب آقای دکتر رستم صابری فر
جغرافیا
32727995
9
سرکار خانم معصومه سادات مالدار سر پل
حسابداری
-
10
جناب آقای محمد مشکی حسن آباد
علوم تربیتی
32727997