قابل توجه دانشجویان متقاضی طرح ضیافت اندیشه
دانشجویان متقاضی ضیافت اندیشه دانشجویی سال 1397با عضویت درسامانه آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس  ec.nahad.irثبت نام نموده و دانشگاه محل تحصیل را دانشگاه پیام نور محل تحصیل خود و استاد دروس انتخابی را استاد اکبری مطلق در نظر بگیرند. 
زمان ثبت نام و انتخاب واحد از مورخ 10/4/1395و حداکثر مدت زمان در نظر گرفته شده جهت ارائه گواهی 30/5/1395 خواهد بود.
گواهی های اخذ شده در سایت نهاد نمایندگی پیام نور خراسان جنوبی به آدرسskpnu.nahad.irبارگذاری گردد.(روش بازگذاری گواهی ها در سایت آموزش داده شده است)
ضمنا از 8 واحد انتخابی ترم تابستان، دانشجویان می توانند 4 واحد دروس عمومی معارف را در طرح ضیافت انتخاب نمایند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر