لیست اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فردوس
 
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
گروه مربوطه
شماره تلفن
1
جناب آقای دکترمهدی اخگری
جغرافیا
32727995
2
سرکار خانم دکتر خدیجه اعراب شیبانی
روانشناسی
32721800
3
سرکار خانم صدیقه سادات حجتی
تربیت بدنی
32727996
4
سرکار خانم مژگان حمیدی بیناباج
مدیریت
32727996
5
جناب آقای جواد خزاعی
علوم اقتصادی
32727998
6
آقای سید محمد جعفر اصفهانی
کشاورزی
32727998
7
سرکار خانم معصومه سادات مالدار سرپل
 حسابداری
32727996
8
جناب آقای محمد مشکی حسن آباد
علوم تربیتی
32727998
9
سرکار خانم معصومه سادات مالدار سرپل
حسابداری
32727996
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر