1400/3/23 یکشنبه کارکنان بخش اداری و مالی دانشگاه پیام نور مرکز فردوس


 
1
عباس مجد میرزایی
مدیر اداری و مالی
32734305
2
محمدرضا رئیسی 
کارشناس امور اداری - رابط عمران
32734304
3
سیدحسین وحید
حراست - امور فرهنگی
32734311
4
علی خیر اندیش
حسابدار- امین اموال
32734306
5
حسین محمدپور
کارپرداز
32734306