1397/7/2 دوشنبه لیست اعضای محترم هیئت علمی
ردیف
نام ونام خانوادگی
گروه 
شماره تلفن
1
 دکتر مهدی اخگری
جغرافیا
32727995
2
 دکتر خدیجه اعراب شیبانی
روانشناسی
32721800
3
صدیقه سادات حجتی
تربیت بدنی
32727998
4
مژگان حمیدی بیناباج
مدیریت
32727998
5
جواد خزاعی
علوم اقتصادی
32727997
6
دکتر مهدی رشیدی
مدیریت
32727995
7
 دکتر سیدمحمدجعفر اصفهانی
کشاورزی
32727997
8
معصومه سادات مالدار سر پل
حسابداری
32727998
9
محمد مشکی حسن آباد
علوم تربیتی
32727997